Nadstrešek

SetWidth980 head4

Nadstrešek

PRIMER – NADSTREŠEK

Objekt se šteje za enostaven objekt ( za tak objekt ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja), če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1)      da je v Uredbi objekt izrecno določen kot enostavni objekt,

2)      da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt,

3)      da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in 

4)      da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta.

k 1) Nadstrešek  mora ustrezati definiciji enostavnega objekta v Uredbi, in sicer je nadstrešek definiran kot streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, njegova površina je največ 30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta. Za površino se štejejo zunanje dimenzije oboda brez strehe.

k 2) Kot pravica za gradnjo na zemljišču se šteje dokazilo o lastništvu zemljišča.

k 3) Glede gradnje objekta v skladu s prostorskimi akti -  upoštevati moramo vse prostorske akte občine na katerem se zemljišče nahaja. Za odmike takega objekta od meje sosednjih zemljišč obvezno upoštevamo podatke, ki so podani v prostorskemu aktu občine. Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni objekt, na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, ali na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta, pridobiti pisno soglasje pristojnega organa oziroma službe.

k 4) Pogoji so z Uredbo določene maksimalne površine objektov, višine in drugi pogoji, ki so opisani v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost.

Poleg omenjenih pogojev za gradnjo enostavnega objekta pa je še veliko pogojev, ki so ''skriti'' v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost. Ti pogoji niso izrecno napisani, potrebno pa jih je upoštevati. En primer je ta, ki se nanaša na konstrukcijo samostojnega enostavnega objekta. Če želite nadstrešnico, ki sicer po dimenzijah ustreza pogojem za enostavni objekt, postaviti na že zgrajen objekt, na primer na teraso (balkon) stanovanjske hiše ali konstrukcijo nadstrešnice obesiti na nosilni zid že zgrajenega objekta, ne bo šlo brez gradbenega dovoljenja.

Na obstoječih objektih je brez gradbenega dovoljenja možno izvajati le vzdrževalna dela, s katerimi se ne spreminja zmogljivost, velikost, namembnost ali zunanji izgled.

Skratka, čeprav gre za gradnjo ''enostavnega objekta'' (kot je recimo nadstrešek) moramo zadostiti predpisom in zakonom, zato moramo nujno  poskrbeti, da takšen objekt izpolnjuje vse pogoje, ki so predpisani za gradnjo objekta brez gradbenega dovoljenja.