Gradbeno dovoljenje

ON gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje

Ali potrebujemo gradbeno dovoljenje za graditev?

Čeprav so spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,  št. 126/2007) v veljavi že nekaj let, se še vedno pojavljajo dileme za katero gradnjo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in za katero ne.

V Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) so določene vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Za enostavne objekte pa  je določena tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter določeni so drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za enostavni objekt. Za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte potrebujemo gradbeno dovoljenje, za gradnjo ali postavitev enostavnih objektov pa ne, a je prav zato pred gradnjo potrebna še posebna previdnost.

Torej, prav pred začetkom gradnje je potrebna še posebna previdnost. Potrebno se je prepričati v katero skupino objekt, ki ga želimo zgraditi, spada. Potem je potrebno pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja. Vse objekte moramo graditi skladno s prostorskimi akti in soglasji, kadar so predpisani.

KLIKNITE za PRIMERE

 

Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev CUBIE ute?

Naše vrtne ute niso večje kot 20m2, niso namenjene bivanju zato jih štejemo pod enostavne objekte. Za postavitev naših ut ne potrebujete gradbenega dovoljenja, ker so ute po kvadraturi manjše od maksimalne (20m2).

Za enostavne objekte gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Pod enostavne objekte štejemo objekte, ki nimajo površine večje od 20m2 in niso namenjena bivanju.

Pri postavitvi vrtne ute je treba upoštevati še 3.a člen ZGO-1, ki določa, da se enostavni objekti ne smejo postavljati, če so v nasprotju s prostorkim aktom.

Podatke o tem, kaj glede umeščanja objektov v prostor določajo prostorski akti, lahko pridobite na pristojni občini, katero lahko tudi zaprosite za izdajo lokacijske informacije, iz katere bodo ti podatki razvidni. Številne občine pa imajo prostorske akte in druge svoje predpise objavljene tudi na spletnih straneh, tako da je mogoč tudi vpogled v te pogoje prek interneta.

CELOTEN ODGOVOR